THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

FORMATION OF SPIRITUAL EDUCATION IS ONE OF THE PRIORITIES IN HUMAN LIFE AND SOCIETY

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

 • Самосознание, духовная традиция, национальная культура, образование, общечеловеческие ценности.
 • Self-awareness, spiritual tradition, national culture, education, universal values.

Как цитировать

Azimova, S., & Oripova, N. (2021). FORMATION OF SPIRITUAL EDUCATION IS ONE OF THE PRIORITIES IN HUMAN LIFE AND SOCIETY. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.991

Аннотация

В данной статье раскрывается совершенствование системы образования в Узбекистане, а также уделяется особое внимание использованию народной педагогики в духовном воспитании молодежи.

Библиографические ссылки

 1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O gosudarstvennoy programme obucheniya» ot 29 avgusta 1997 g.
 2. Biruni. Sbornik statey. Pod redaksiyey S.P. Tolstov. M: 1950. 140 str.
 3. Farabi «Sotsialno-eticheskiye traktati. Alma-Ata: Nauka, 1975. 526 s.
 4. Slastenin V. A. Professionalnaya podgotovka uchiteley k vospitatelnoy rabote: soderjaniye, struktura, funksionirovaniye. Professionalnaya podgotovka uchiteley v sisteme visshego pedagogicheskogo obrazovaniya. - M., 1982.-211 str.
 5. Pilipovskiy V.Ya. Traditsionalistsko-konservativnaya paradigma v teorii obrazovaniya na Zapade // Pedagogika. -1992.- № 9-10.- Str. 106-113.
 6. Abdulina O. A., Pushkin N. N. Pedagogicheskaya praktika studentov: Uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskix vuzov. Izdaniye 2-ye, pererab. I dop. - M .: Prosvesheniye, 1989. -175 str.
 7. Amonashvili sh. a. Lichnostno-gumannie osnovi pedagogicheskogo protsessa. Moskva: Universitet, 1990. - 500S.
 8. Kan-Kalin V.A., Nikandrov N.D. Pedagogicheskoye tvorchestvo. - M., 1990.-130 str.
 9. Uslik F. R. Teoreticheskiye osnovi intensifikatsii nachalnoy professionalnoy adaptatsii molodix uchiteley. T., 1993. - 106 s.