THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 2

FEATURES OF EFFECTIVE EDUCATION FOR ADULTS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • обучение, взрослые, психологические особенности, методы.
  • teaching, adults, psychological characteristics, methods.

Как цитировать

Ziyayeva , M. (2021). FEATURES OF EFFECTIVE EDUCATION FOR ADULTS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.979

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос особенностей
эффективного обучения взрослых и об активных методах обучения взрослых,
а также психологические особенности взрослых людей.

Библиографические ссылки

  1. Dopolnitelnoye obrazovaniye vzroslix: opit programmno-metodicheskogo obespecheniya: Sbornik. Sost. S.I. Tararishko. – Mn.: Propilei, 2012. – 222 s.
  2. K. Malsev. «Senniy kadr: Kak postroit effektivnuyu sistemu obucheniya v kompanii»..Izdatelstvo «Alpina Pablisher».
  3. Abduvaxobova D., Ergashev U. Formirovaniye umeniy i navikov v uchebnoy rabote. Molodoy uchyoniy.762-769.2014