THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 2

AGE CATEGORIES FOR PROVIDING DIFFERENTIATED EDUCATION OF ADULTS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • дифференциация, обучение, взрослые, компоненты.
  • differentiation, learning, adults, components.

Как цитировать

Xazratkulova , A. (2021). AGE CATEGORIES FOR PROVIDING DIFFERENTIATED EDUCATION OF ADULTS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.978

Аннотация

В данной статье рассматривается возрастные категории
обеспечения дифференцированного образования взрослых и важнейшие
компоненты системы их образования.

Библиографические ссылки

  1. Dopolnitelnoye obrazovaniye vzroslix: opit programmno-metodicheskogo obespecheniya: Sbornik programm dopolnitelnogo obrazovaniya vzroslix / Sost. S.I. Tararishko. – Mn.: Propilei, 2012. – 222 s.
  2. Yevropeyskoye obrazovaniye vzroslix za predelami YES. – Mn.: Propilei, 2010. – 212 s.
  3. Modelnaya programma podgotovki andragogov: Uchebno-metodicheskoye posobiye. Pod red N.N. Koshel. – Mn.: APO, 2011. – 314 s.
  4. Abduvaxobova D., Ergashev U. Formirovaniye umeniy i navikov v uchebnoy rabote. Molodoy uchyoniy.762-769.2014.