THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 2

IMPLEMENTATION OF THE ANDRAGOGICAL APPROACH IN THE SYSTEM OF ADVANCING THE QUALIFICATION OF TEACHERS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • повышение квалификации, образование взрослых, андрагогический подход, андрагогика.
  • professional development, adult education, andragogic approach, andragogy.

Как цитировать

Isxakova , M. (2021). IMPLEMENTATION OF THE ANDRAGOGICAL APPROACH IN THE SYSTEM OF ADVANCING THE QUALIFICATION OF TEACHERS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.977

Аннотация

В статье рассматривается андрагогический подход
повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных
организаций, который предполагает активную позицию и высокую мотивацию
обучающихся, совместную деятельность всех участников процесса
повышения квалификации и применение эффективных технологий обучения
взрослых.

Библиографические ссылки

  1. Vershlovskiy S. G. Vizovi nauchno-texnicheskoy revolyutsii i obrazovaniye//Novie znaniya. — 2008. — № 4. — S. 23—28.
  2. Gromkova M. T. Andragogika: teoriya i praktika obrazovaniya vzroslix: ucheb. posobiye. — M.: YUNITI-DANA, 2012. — 495 s.
  3. Kuznetsova I. Yu. Andragogicheskiye usloviya razvitiya sub’ektnoy pozitsii pedagoga v protsesse povisheniyakvaalifikatsii: avtoref. diss. kand. ped. nauk. — Kemerovo, 2011. — 24 s.
  4. Kukuyev A. I. Andragogicheskiy podxod v obrazovanii vzroslix. —Rostov n/D.: Bulat, 2008. — 176s.
  5. Yuldashev M.A. Xalq ta’limi xodimlarining malakasini oshirishda ta’lim sifati menejmentini takomillashtirish: Ped.fan. dok... diss. avtoreferati. – Toshkent, 2016. – 92 b.
  6. Raximova S.S.Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining malakasini oshirish mazmunini takomillashtirish:Pedagogika fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati. –Toshkent.2019