THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 2

LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT IN THE KARAKALPAK AUDIENCE

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

 • лингвокультурология; лингвокультурологический потенциал художественного текста; лингвокультурологическая интерпретация; познавательная деятельность.
 • cultural linguistics; linguocultural potential of a literary text; linguocultural interpretation; cognitive activity.

Как цитировать

Mirzambetova , Z., & Abdreimova, D. (2021). LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT IN THE KARAKALPAK AUDIENCE. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.973

Аннотация

Статья посвящена проблеме познания тюркоязычными
учащимися русской культуры. В ней предлагается технология анализа
художественного текста как эффективный способ раскрытия его
лингвокультурологического потенциала.

Библиографические ссылки

 1. Vereshagin Ye. M., Kostomarov V. G. Yazik i kultura: Lingvostranovedeniye v prepodavanii russkogo yazika kak inostrannogo. M., 1990.
 2. Galperin I. R. Tekst kak ob’ekt lingvisticheskogo issledovaniya. M.,2007.
 3. Krasnix V. V. Virtualnaya realnost ili realnaya virtualnost? (Chelovek. Soznaniye. Kommunikatsiya). M., 1998.
 4. Kuxarenko V. A. Interpretatsiya teksta. M., 1988.
 5. Levushkina O. N. Lingvokulturologicheskiye xarakteristiki teksta v shkolnom obuchenii russkomu yaziku: teoriya i praktika: Dis. ... d-ra ped. nauk. M., 2014.
 6. Pavlishak T. A. Obucheniye lingvokulturologicheskoy interpretatsii v protsesse professionalnoy podgotovki prepodavatelya inostrannogo yazika // Yazik i tekst langpsy.ru. 2014. № 2. URL: http://langpsy.ru/journal/2014/2/ Nurmuhhmetov.phtml.7. Potebnya A. A. Iz leksiy po teorii slovesnosti // Potebnya A. A. Estetika i poetika. M., 1976.
 7. Rogova K. A. Interpretatsiya sovremennogo xudoje-stvennogo teksta (lingvisticheskiy aspekt) // Glossos, The Slavic and East European Language Resource Center: Issue 2, Winter, 2002.
 8. Tolstoy N. I. Izbr. tr.: V 2 t. M., 1998.
 9. Tolstoy N. I. Slavyanskiye verovaniya // Slavyanskaya mifologiya. Shaklein V. M. Lingvokulturologiya: traditsii