THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

APPLICATION OF MEDIA EDUCATION SYSTEM IN THE INDEPENDENT EDUCATIONAL PROCESS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

 • медиатаълим, мустақил таълим, мультимедиа, медиатаълим, мультимедиа тизими, ўрганувчилар, функционал структура, модел, алгоритм, медиаконтент, медиаконтентлар конструктори.
 • медиатаълим, мустақил таълим, мультимедиа, медиатаълим, мультимедиа тизими, ўрганувчилар, функционал структура, модел, алгоритм, медиаконтент, медиаконтентлар конструктори.

Как цитировать

Beknazarova , S., Abdullayev, S., & Beknazarov, K. (2021). APPLICATION OF MEDIA EDUCATION SYSTEM IN THE INDEPENDENT EDUCATIONAL PROCESS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.970

Аннотация

Мақолада мультимедиа медиатаълим тизими афзаликлари,
мультимедиа элементларига асосланган медиаконтентлар орқали
ўрганувчиларга мустақил таълим бериш имкониятлари баён этилган. Бунда
TIAV-мультимедиа тизимларнинг амалга ошириш усуллари кўриб чиқилиб,
мультимедиа тизимининг ташкилий-функционал структураси бўйича
изланишлар ўтказилган, медиатаълимнинг информацион базаси ҳамда
концептуал моделини шакллантириш босқичлари очиб берилган

Библиографические ссылки

 1. Beknazarova S.S. Modeli i programmnoye obespecheniye mediaobrazovatelnogo portala, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, Saarbrucken,
 2. Germany, 2012, 178.
 3. Beknazarova S.S.Onlayn-sistema konstruktor proyektirovaniya multimediynix kursov, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, 2013, 96.
 4. Albrext A. V., Kostileva N. Ye. Metodi matematicheskogo modelirovaniya v zadachax texnologicheskoy podgotovki ispitaniy. M.: MATI, 1996.
 5. Andreyev, V. I. O garantirovannosti kachestva visshego obrazovaniya i samorazvitiya konkurentosposobnoy lichnosti / V. I. Andreyev // Uchenie zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. T. 149. Ser. «Gumanit. nauki». Kn. 1. – Kazan, 2007. – S.61-69. – Bibliogr.
 6. Beknazarova S., Mukhamadiyev A.Sh. Jaumitbayeva M.K.Processing color images, brightness and color conversion//International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019 Applications, Trends and Opportunities. Tashkent 2019N. Sedova, V. Sedov, R. Bazhenov, A. Karavka,
 7. S.Beknazarova. Automated Stationary Obstacle Avoidance When Navigating a Marine Craft //2019 International Multi-Conference on Engineering, Computer and
 8. Information Sciences, SIBIRCON 2019; Novosibirsk; Russian Federation; 21 October 2019
 9. Beknazarova S., Mukhamadiyev A.Sh. Jaumitbayeva M.K.Processing color images, brightness and color conversion//International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019 Applications, Trends and Opportunities. Tashkent 2019.