THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

SUSTAINABLE UNIVERSITIES ARE THE FOUNDATION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • устойчивое развитие; качество образования; обучение взрослых; образовательная среда; компетенции педагога.
  • sustainable development; the quality of education; adult education; educational environment; the competence of the teacher.

Как цитировать

Azizov , A., Akinshina , N., & Musina , R. (2021). SUSTAINABLE UNIVERSITIES ARE THE FOUNDATION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.969

Аннотация

Показана ключевая роль качественного образования
взрослых в достижении целей устойчивого развития государства. Указывается,
что университеты являются основой для подготовки квалифицированных
кадров и разработки инноваций для устойчивого развития.

Библиографические ссылки

  1. Chto «Globalnie seli» oznachayut dlya Uzbekistana. 25 oktabrya 2018 g. - [Elektronniy resurs]. URL: https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/
  2. presscenter/articles/2018/10/26/what-the-global-goals-mean-for-uzbekistan.html(data obrasheniya: 05.02.2021).
  3. Azizov A.A., Akinshina N.G., Musina R.G. O probleme vnedreniya konsepsii ustoychivogo razvitiya v sistemu visshego obrazovaniya Respubliki Uzbekistan// Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. – 2020. – № 3. [elektronniy resurs]. URL: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2020/3/29913.pdf (data obrasheniya: 07.02.2021). DOI: 10.17513/spno.29913
  4. Yasvin V.A. Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proyektirovaniyu / V.A. Yasvin. – 2-ye izdaniye, ispravlennoye i dopolnennoye. –Moskva: Smisl, 2001. – 365 s. – ISBN 5-89357-090-1. – [Elektronniy resurs]. URL: https://www.twirpx.com/file/817075/. Otredaktirovan 06.05.2012.
  5. Shapran, Yu. P., Shapran O.I. Obrazovatelnaya sreda vuza: tipologiya, funksii, struktura // Molodoy ucheniy. — 2015. — № 7 (87). — S. 881-885. —URL: https://moluch.ru/archive/87/16910/ (data obrasheniya: 05.02.2021).