THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

TRAINING - AS A POPULAR FORM OF ACTIVE LEARNING ADULTS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • взрослые, обучение, процесс, тренинг.
  • adults, learning, process, training.

Как цитировать

Xamdamova , X. (2021). TRAINING - AS A POPULAR FORM OF ACTIVE LEARNING ADULTS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.968

Аннотация

В данной статье рассматриваетя вопрос понятия
образования взрослых, которое охватывает собой комплекс непрерывных
процессов обучения — как формального, так и неофициальных форм и видов.

Библиографические ссылки

  1. Dopolnitelnoye obrazovaniye vzroslix: opit programmnometodicheskogo obespecheniya: Sbornik. Sost. S.I. Tararishko. – Mn.: Propilei, 2012. – 222 s.
  2. Modelnaya programma podgotovki andragogov: Uchebno-metodicheskoye posobiye. Pod red N.N. Koshel. – Mn.: APO, 2011. – 314 s
  3. Abduvaxobova D., Ergashev U. Formirovaniye umeniy i navikov v uchebnoy rabote. Molodoy uchyoniy.762-769.2014