THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

THE ROLE OF MASS MEDIA IN INCREASING THE POLITICAL AND LEGAL CULTURE OF YOUTH

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • сиёсий-ҳуқуқий маданият, ёшлар, масс-медиа, оммавий ахборот воситалари, матбуот, телевидение, интернет.
  • political and legal culture, youth, mass media, mass media, press, television, internet.

Как цитировать

O‘rolova , D. (2021). THE ROLE OF MASS MEDIA IN INCREASING THE POLITICAL AND LEGAL CULTURE OF YOUTH. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.966

Аннотация

Мазкур тезисда оммавий ахборот воситаларининг ёшлар
сиёсий ҳамда ҳуқуқий маданиятини оширишдаги ўрни аниқланган. Ёшлар
орасида ижтимоий сўровномалар ўтказилган ва аввалги сўровномалар
натижалари билан таққосланган. Масс-медианинг бу борадаги ролини янада
кучайтириш борасида таклифлар берилган.

Библиографические ссылки

  1. O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni // “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”. 2007. №3. 4-modda
  2. Qarang: Karimov I.A. Xavfsiz va barqaror taraqqiyot yo‘lida. T.6. – Toshkent: O‘zbekiston, 1998. – B.25.
  3. Qarang: Matkarimova J.D. O‘zbekiston yoshlarida huquqni anglash jarayonlarining sotsiologik tahlili: Sotsiol. fanlari nomzodi dis. –Toshkent: O‘zMU, 2010. – B.55.
  4. Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Ijtimoiy fikr” jamoatchilik fikrini o‘rganish Markazi tomonidan 2019 yil 15 – 25 may kunlari me’yoriy hujjatlardan fuqarolarning xabardorligini aniqlash maqsadidao‘tkazilgan mamlakat miqyosidagi so‘rov natijalari.
  5. Деннис Э., Мэрилл Д. Беседы о масс-медиа. – М.: Вагриус, 1997. – С.139.
  6. Кузьмин О.В. Социология общественного мнения. – Новосибирск, 1996. – С.34.
  7. http://uza.uz/uz/documents/o-zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyoyevning-o-22-12-2017
  8. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот воситалари давлат реестри (1991 – 2021 йиллар)