THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

ADULT EDUCATION IS AN AGENT FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • образование взрослых, достижение, качество, концепция.
  • adult education, achievement, quality, concept.

Как цитировать

Umarova , F. (2021). ADULT EDUCATION IS AN AGENT FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.964

Аннотация

представлен краткий обзор рациональности образования
взрослых в современных условиях.

Библиографические ссылки

  1. 1.ZRU-637-son 23.09.2020. Zakon Respubliki Uzbekistan. Ob obrazovanii
  2. UP- 5712 29.04.2019. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ob utverjdenii Konsepsii razvitiya sistemi narodnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan do 2030 goda.
  3. Gazeta uz (08.20.2020g) data obrasheniya 18.02.2021g.-modeli-v-sisteme-pov
  4. Saveleva, M. N. Dinamika rossiyskoy sistemi obrazovaniya [Tekst]: dis. ...kand. fi-los. nauk / M. N. Saveleva. — SPb., 2005. — 167 s.dagogicheskih-irukovodyaschih-rabotnikov-obrazovaniya (data obrasheniya: 17.02.2021).
  5. Salamatov A.A. Metodologicheskiye osnovi postroyeniya sovremennogo neprerivnogo obrazovaniya // Innovatsionnoye razvitiye professionalnogo obrazovaniya. 2014. №1 (05). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-postroeniyasovremennogo-nepreryvnogo-obrazovaniya (data obrasheniya: 18.02.2021).