THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

ADULT - AS A RESPONSIBLE PARTICIPANT OF THE LEARNING PROCESS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • взрослый, обучение, андрагогика, модель.
  • adult, learning, andragogy, model.

Как цитировать

Xaydarova, F. (2021). ADULT - AS A RESPONSIBLE PARTICIPANT OF THE LEARNING PROCESS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.959

Аннотация

В данной статье обсуждается вопрос обучения взрослого
человека, а также модели и стили обучения взрослых в андрагогике.

Библиографические ссылки

  1. Dopolnitelnoye obrazovaniye vzroslix: opit programmno-metodicheskogo obespecheniya: Sbornik. Sost. S.I. Tararishko. – Mn.: Propilei, 2012. – 222 s.
  2. Modelnaya programma podgotovki andragogov: Uchebno-metodicheskoye posobiye. Pod red N.N. Koshel. – Mn.: APO, 2011. – 314 s
  3. Abduvaxobova D., Ergashev U. Formirovaniye umeniy i navikov v uchebnoy rabote. Molodoy uchyoniy.762-769.2014