THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

ABOUT LINGUISTIC AND PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF SPEAKING

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

 • иностранные языки, онлайн элементы, коммуникативная функция, речевая деятельность, устная речь, монолог, диалог.
 • foreign languages, online elements, communicative function, speech activity, oral speech, monologue, dialogue.

Как цитировать

Nasirova , U. (2021). ABOUT LINGUISTIC AND PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF SPEAKING. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.955

Аннотация

Данная статья посвящена сущности и содержанию
особенностей использования современных инновационных технологий и
новейших методов в преподавании иностранного языка в процессе обучения
устной иноязычной речи. В статье освещены материалы, посвященные
методам развития речевых навыков и умений при формировании языковой
компетенции у взрослых учащихся.

Библиографические ссылки

 1. Frank D. Zweimal in der gleichen Flus steigen? Uberlegungen zu einer reflexiven, prozesorientierten Gesprachsanalyse // Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. B., 1989. N 2. (str. 120).
 2. Baranov A.N., Kreydlin G.Ye. Illokutivnoye vinujdeniye v strukture dialoga// Voprosi yazikoznaniya, 1992. N.2
 3. Baxtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. 2-ye izdaniye. M., 1982.
 4. Vikipediya htt:// ru/m/Wikipedia/org> wiki>
 5. Vigotskiy L.S. Sobr.soch.-M., 1982. – T.2.
 6. Grays G.P. Logika i rechevoye obsheniye.// Novoye v zarubejnoy lingvistike. M.: Progress, 1985. Vip. 16: Lingvisticheskaya pragmatika.
 7. Deyk T.A. van, yazik. Poznaniye. Kommunikatsiya. M.: progress ,1989.
 8. Demyankov V.Z. Zagadki dialoga i kultura ponimaniya// Tekst v kommunikatsii. M.1991.
 9. Yedlichka A. Literaturniy yazik v sovremennoy kommunikatsii// Novoye v zarubejnoy lingvistike. M.: Progress, 1988. Vip 20: Teoriya literaturnogo yazika v rabotax uchyonix. S 129.
 10. Zimnyaya I.A. Lingvo psixologiya rechevoy deyatelnosti. Voronej: NPO «Modek» 2001. – 432 s.
 11. Zimnyaya I.A. Psixologicheskiye aspekti obucheniya govoreniyu M.: prosvesheniye, 1978, - 160 s.
 12. Leontev A.N. …obsheye ponyatiye o deyatelnosti// Osnovi teorii rechevoy deyatelnosti/ Otv. red. A.A. Leontev. – M.: Nauka, 1974. – s. 21-28.
 13. Lotman Yu.M. Assimetriya i dialog.// Trudi po znakovim sistemam. Tartu. 1983. Vip.16.
 14. Lyaxovitskiy M.V. Metodika prepodavaniya inostrannix yazikov. M., «Visshaya shkola», 1981., (-159s.) – s.21.
 15. Ostin Dj. Slovo kak deystviye. // Novoye v zarubejnoy lingvistike. M.: Progress, 1986. Vip.17: Teoriya rechevix aktov.
 16. Romanov A.A. Sistemniy analiz regulyativnix sredstv dialogicheskogo obsheniya: Dis…dokt.filol.nauk. M., 1990.
 17. Serl Dj. R. Klassifikatsiya illokutivnix aktov.// Novoye v zarubejnoy lingvistike. M.: Progress, 1986. Vip. 17: Teoriya rechevix aktov.
 18. Setlin V.S. kontrol rechevix umeniy v obuchenii inostrannim yazikam. M., «Prosvesheniye», 1970., str.15 (vsego stranis 118).
 19. Sherba L.V. Yazikovaya sistema i rechevaya deyatelnost L.: Nauka, 1974.
 20. Yakubinskiy L.P. Izbrannie raboti: Yazik i yego funksionirovaniye. M.: Nauka, 1986