THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PAINTING

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

 • Moybo`yoq, rangtasvir, kartina, mastexin, lessirovka, alla prima, politra, blik, grunt, eskiz, akvarel , uslub, kompozitsiya, axromatik, Rang koloriti, janr, garmoniya, vitraj, baget, natyurmort, to‘yinganlik bo‘yoq, obraz, refleks, yorug‘lik, ritm, soyayorug‘, rassom, forma, yorug‘lik, chiziq, personaj, abstrakt, faktura, monumental, buyust, plastik, dastgohli rangtasvir.
 • Watercolor, painting, painting, mastexin, lessirovka, alla prima, polytra, blik, grunt, sketch, watercolor, style, composition, achromatic, color, genre, harmony, stained glass, baguette, still life, to 'painting, image, reflex, light, rhythm, shadow, painter, form, light, line, character, abstract, texture, monumental, bust, plastic, bench painting.

Как цитировать

Jabbarov, R. (2021). PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PAINTING. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.952

Аннотация

Ushbu ilmiy maqola «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi»
ta’lim yо‘nalishi talabalari va о‘qituvchilari uchun mо‘ljallangan bо‘lib, unda
tasviriy san’at manzara janrida bо‘yoqda ishlashning maqsad va vazifalari, tasviriy
san’atni о‘qitishning pedagogik mahorati kabi masalalar о‘z aksini topgan.

Библиографические ссылки

 1. Bulatov C.S, Jabbarov R.R. Tasviriy san’at asarlarining falsafiy va psixologik taxlili (monografiya). “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2010 yil.
 2. Sulaymonov A, Jabborov B. “Tasviriy san’at oqim va yo’nalishlar”-T., “SanoSatandart” 2008 y.
 3. Kuziyev T., Abdirasilov S., Nurtayev 0'., Sulaymonov A. Tasviriy san'at. 5- sinf. Darsiik. - T.: Sharq, 2012 y.
 4. Boymetov B. Tolipov N. “Maktabda tasviriy san`at to`garagi` Toshkent 1995
 5. Tolipov N, Abdurasilov S, Oripova N. “Rangtasvir”-T.,2006
 6. Abdullayev N.U. “San’at tarixi” 1-tom-T., O’qituvchi, 1986 y.
 7. Zagvyazinskiy V.I Innovatsionnie protsessi v obrazovanii i pedagogicheskaya nauka. -Tyumen, 1990 g
 8. Abdirasilov S. “Tasiriy san’at o’qitish metodikasi” Toshkent-2012 yil.
 9. Abduraxmonov G’. Kompozitsiya-T.,2007 y.
 10. Beda G.V.. Jivopis. Uchebnoye posobiye. – Moskva, 1986 g.
 11. Abdirasilov S., Tolipov N. Dastgohli rangtasvir. O‘quv qo‘llanma “Iqtisod-moliya”, Toshkent 2008 y.
 12. Hasanov R. Maktabda tasviriy san’atni o‘qitish metodikasi. Darslik. T:, Fan: 2004 y.
 13. Talipov Nigmatjon Nozimovich; Yuldasheva Nilufar Ibrahimovna; Jabbarov Rustam Ravshanovich. Development Of Student’s Creative Abilities In The Fine Arts In The Higher Education System, The American Journal of Social Science and Education Innovations, ISSN (e): 2689-100X, published: 30 july 2020, -p. 232-238, Volume-II Issue-VII, DOI:https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue07-30
 14. Muratov Khusan Kholmuratovich; Abdulkhamidov Sardor Mardanaqulovich;Jabbarov Rustam Ravshanovich; Khudaynazarova Ugiloy Sharifovna and Baymurzayeva Oykaram Shodiyevna. Methodology of Improving Independent Learning Skills of Future Fine Art Teachers (On the Example of Still Life in Colorful Paintings). International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. March 2020. Volume 24 – Issue 5. –pp. 2043-2048.
 15. Talipov Nozim Khamidovic;h, Talipov Nigmatjon Nozimovich; Yuldasheva Nilufar Ibrohimovna; Jabbarov Rustam Ravshanovich; Muratov Khusan Kholmuratovich. Development of students’ creative abilities through teaching “landscape painting”. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 6, 2020. –pp. 227-229.
 16. Muratov Xusan Xolmuratovich, Jabbarov Rustam Ravshanovich AMALIY va BADIIY bezak san’ati. UO'K 76(075); KBK 85.15; M88 ISBN 978-9943-6383-4-1. 2020 yil. http://libruary.cspi.uz/book/61
 17. Jabbarov Rustam Ravshanovich Electronic textbook program on the subject “Applied arts and decorative arts”, 2018/11/21, No. DGU 05781, DGU 2018 0795