MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

METHODS, TOOLS AND FORMS OF DISTANCE LEARNING

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • Distance learning, information, new technologies, new resources, tools, teaching methods, forms, great opportunities.
  • masofali ta’lim, axborot uzatish, yangi texnologiyalar, yangi manba, vositalar, o`qitishning metodlari, shakllari katta imkoniyatlar.

Как цитировать

Qo’ziyev, S. (2021). METHODS, TOOLS AND FORMS OF DISTANCE LEARNING. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1126

Аннотация

Axborot uzatishning yangi texnologiyalari, o`qitishning yangi texnologiyalari, barcha yangi manbalar, vositalar, o`qitishning metodlari, shakllari va turlari va imkoniyatlari.

Библиографические ссылки

  1. Asqarov I. B. Qo’ziyev Sh. S. Elektron ta’lim resurslari bazasini yaratishda texnologiyalashtirishning nazariy va metodik asoslari. Nam.DU ilmiy axborotnomasi, Namangan 2019-yil 3-son, 324-328 betlar.
  2. Alimov A.A. Improving the Training the Future Teachers of Special Disciplines in Uzbekistan Eastern European Scientific Journal.-Germany, 2016. №1. –P.113- 116. (13.00.00. №1)
  3. Abduraimov Sh.S. Kasb ta’limi o’qituvchilarini tayyorlash sifatini taminlashda tarmoqlararo integratsiyaning pedagogik mohiyatlarini takomillahstirish. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya aftoreferati Toshkent 2017, 24-45 betlar.
  4. Роберт И.В. Концепция комплексной, многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования. - М.: ИИО РАО, 2005
  5. Golish.L.V, Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loihalashtirish va rejalashtirish. Iqtisodiyot nashryoti. 2011-yil, 206 bet.
  6. M.Aripov, B.Begalov va boshqalar. Axborot texnologiyalari.-O’quv qo’llanma. Toshkent 2009-yil.