MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • pedagogical technologies, education, language, science.
  • pedagogik texnologiyalar, ta’lim, til, fan.

Как цитировать

Taxirova, N. (2021). APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1116

Аннотация

Pedagogik texnologiya - o‘qitish jarayonlarini optimal tashkil etish bilan, o‘quv materiallarini tanlash, qayta ishlab  talabaning kuchiga, o‘zlashtirish xususiyatlariga moslab shakl va hajmini o'zgartirish ham ta’ lim texnologiyasiga daxldordir. Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalarning turlari va ulardan foydalanish usullari ko’rib chiqilgan.

Библиографические ссылки

  1. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T: “SHarq” nashriyot matbaa kontserni, 1997.
  2. Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li.- T: O‘zbekiston, 1992.-78 b.
  3. N.N. Azizxo‘jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2006 y.
  4. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.: Iqtisod - Moliya, 2009, 240 b.