MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

AS A MAIN METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO CHILDREN

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • o'yin, o'yin usuli, chet tillarini o'rgatish.
  • game, game method, teaching a foreign language.

Как цитировать

Murodova М., & Djafarova, D. (2021). AS A MAIN METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO CHILDREN. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1098

Аннотация

Maqolada turli mualliflarning o'yinni o'quv jarayonida o'quvchilarning bilim faolligini faollashtiradigan va shu tariqa ta'lim jarayonini samarali qiluvchi bir ta`lim usuli sifatida belgilashga oid ilmiy yondashuvlari o'rganilgan.

Библиографические ссылки

  1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va faravon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-Toshkent. “O’zbekiston” NMIY,2017.
  2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.- Toshkent. “O’zbekiston” NMIY,2017.
  3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi tog’risida” gi PQ-4947-sonli Farmoni. O’zbekiston Reespublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 y.
  4. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliaytining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017yil istiqbollariga bag’ishlangan majlisidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. Xalq so’zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar.
  5. Jalolov J. Chet tilini o`qitish metodikasi.- Toshkent. “O`qituvchi nashriyoti” 1996 y.
  6. Saydaliev S. Chet til o`rgatish metodikasidan ocherklar. -Namangan.- 2004.
  7. Saydaliev S. Chet til o`rgatish metodikasidan ma`ruza matnlari. -Namangan 2002.
  8. Qodirova F. R Pedagogik ta`lim.-Toshkent 2002, N2.