MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

FORMATION OF LEXICAL SKILLS IN STUDENTS OF MINING INDUSTRY

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • Leksik, nolisoniy, matn, termin, mutaassislik.
  • lexical, non-linguistic, text, term, specialization.

Как цитировать

Hakimova, D. (2021). FORMATION OF LEXICAL SKILLS IN STUDENTS OF MINING INDUSTRY. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1086

Аннотация

Ushbu maqolada nofilologik talabalarda xorijiy tilni o`qitish
borasidagi ayrim tadqiqotlar o`rganilgan va maqbul usullar bayon etilgan. Bunda
matnlar va terminlar bilan ishlash alohida nazarda tutilgan.

Библиографические ссылки

  1. Sattorov T.K. Nolisoniy oliy o`quv yurtlarida xorijiy til ta`limi muammolar. T. 2008.
  2. Jalolov J.J. Xorijiy til o`qitishh metodikasi. T. 1996.
  3. Farberman B. Ilg`or pedogogik texnologiyalar. T. 2000.