MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 3

ON HISTORICAL APPROACHES TO WORD MAKING

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

 • morphology, affixation, morphemic, morpheme, lexicology, lexeme, core.
 • морфология, аффиксация, морфемика, морфема, лексикология, лексема, ўзак.

Как цитировать

Abduraximova, F. . (2021). ON HISTORICAL APPROACHES TO WORD MAKING. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1080

Аннотация

Ушбу мақолада сўзларнинг ясалиши борасида тарихий
манбаларда келтирилган маълумотлар ҳамда тадқиқотчилар ва профессор
олимларнинг изланишлари борасидаги фикрлари келтирилган.

Библиографические ссылки

 1. Azim Xijiyev. O‘zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so‘z yasalishining nazariy masalalari.T.,Fan.-2010 y. 23b
 2. Blumfild L. Yazik- M.,1968.-s 222.
 3. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi -T.,2007. 44b
 4. Koduxov V.I. Obosheye yazikoznaniye. Moskva. Visshaya shkola. 1974 g. 30-31str.
 5. Mahmud Qoshg‘ariy Devonu lug‘otit turk.-T.,1960,50 bet
 6. Mirzayev va b. O‘zbek tili. - Toshkent, 1970, 90-bet.
 7. Nurmonov A. O‘zbek tilshunosligi tarixi.-T.,O‘zbekiston,2002, 46 bet
 8. Ulug‘ Tursun. O‘zbekchada fe’llarning yasalishi. T., Samarqand.1930: Zokir Marufov. O‘zbek tilida ot yasovchi suffikslar. T.."O‘zFAN", 1941
 9. Tursunov U. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.-Toshkent,1975,108-109-bet.
 10. G‘ulomov A.G‘. Ayyub G‘ulom va O‘zbek tilshunosligi.-T.,2004,162bet
 11. G‘ulomov A.G‘. Ayyub G‘ulom va O‘zbek tilshunosligi.-T.,2004,Alisher Navoiy va hozirgi o‘zbek tilshunosligi. M.Qodirov (O‘zMU)50-51bet