MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

ETHNO-HISTORICAL MEMORY AND ETHNO-IDIOMATICS IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • “этник хотира”, “этно-ижтимоий хотира”, “этно-тарихий хотира”, “этно-маданий хотира”, “этно-диний хотира”, фразеологик бирлик.

Как цитировать

Djafarova, D. (2021). ETHNO-HISTORICAL MEMORY AND ETHNO-IDIOMATICS IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1066

Аннотация

Мазкур мақола француз ва ўзбек тилларида “тарихий
хотира” ҳамда этно-идиоматика тушунчаларига бағишланган бўлиб, икки тил
доирасида мисоллар ёрдамида таҳлил қилинган. Мақолада этно-идиоматика
тушунчасига оид олимларнинг назарий фикрлари асосида “тарихий хотира”га
оид фразеологик бирликлар тадқиқ қилинган.

Библиографические ссылки

  1. Alpatova, S.D. Interpretatsiya frazeologicheskoy yedinitsi kak esteticheskogo znaka [Tekst] / S.D. Alpatova // Slovo, viskazivaniye, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom i kulturologicheskom aspektax. Tezisi Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. - Chelyabinsk, 2001. - S. 114-115.
  2. Buryakovskaya, V.A. Priznak etnichnosti v semantike yazika (na materiale russkogo i angliyskogo yazikov):Dis. ... kand. filol.nauk. Volgograd, 2000. -200 s. [Elektronniy resurs]. - Rejim dostupa: http://31f.ru/dissertation/100-dissertaciya-priznak-etnichnosti-v-semantikeyazyka. html.
  3. Kerasheva, Z.I. Yazik – senniy istochnik dlya poznaniya istorii naroda [Tekst] / Z.I. Kerasheva [Elektronniy resurs] // Vestnik Adigeyskogo gosudarstvennogo universiteta: setevoye elektronnoye nauchnoye izdaniye. -2008.http://www.vestnik.adygnet.rU//files/2008.2/667/Kerasheva2008_2.pdf
  4. Sadoxin, A.P. Etnologiya: slovar.- M.: GARDARIKI, 2002. - 208 s.