MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

EFFECTIVE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS IN THE LESSON PROCESS (on the example of German and Uzbek languages)

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • Frazeologizmlar, sobit og'zaki aloqa, frazeologik og'zaki aloqa, erkin og'zaki muloqot, so'zma-so'z ma'no, obrazli ma'no, o'xshash, ideografik, uslubiy, frazeologik sinonimlar.
  • Phraseologisms, fixed verbal connection, phraseological verbal connection, free verbal communication, literal meaning, figurative meaning, similar, ideographic, stylistic, phraseological synonyms.

Как цитировать

Achilova, N. (2021). EFFECTIVE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS IN THE LESSON PROCESS (on the example of German and Uzbek languages). Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1045

Аннотация

Ushbu maqola tilshunoslikning eng murakkab va qiziqarli
sohalaridan biri, ya'ni frazeologiyaga bag'ishlangan. Bu tilning sobit so'z
komplekslari bilan shug'ullanadigan tilshunoslikning yangi sohasi. Frazeologiya
dunyoning lingvistik rasmining yorqin va milliy o'ziga xos qismidir. Ushbu fan
sohasi tadqiqotning muhim yo'nalishi hisoblanadi, chunki chet tili bilan tanishish,
uni o'zlashtirish, o'rganish inson bir vaqtning o'zida xalqning ko'p asrlik tarixini aks
ettiruvchi yangi milliy madaniyatga kirib boradi, ushbu tilning o'ziga xos xususiyatlari, yillar davomida to'plangan va tilda saqlanib qolgan ulkan ma'naviy
boylikni oladi.

Библиографические ссылки

  1. Burger, H.: Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin 1998
  2. Burger, H.: Idiomatik des Deutschen, Tübingen 1973
  3. Duden – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, Mannheim 1992
  4. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2005
  5. Arsenteva Ye. F. Frazeologiya i frazeografiya v sopostavitelnom aspekte (na materiale russkogo i angliyskogo yazikov). — Kazan, 2006.