MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

LANGUAGE STUDIES IN UZBEKISTAN AS A SCIENTIFIC SCIENCE

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • лингвомамлакатшунослик, реалия, лингвокультрология, таржима қилиш, матн, маданият, адекватлик.
  • linguistics, reality, lingvocultrology, translation, text, culture, adequacy.

Как цитировать

Hakimova, S. (2021). LANGUAGE STUDIES IN UZBEKISTAN AS A SCIENTIFIC SCIENCE. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1042

Аннотация

Ушбу мақолада лингвомамлакатшунослик аспектининг
фан сифатида Ўзбекистонда ўрни ва ролини тадқиқ этиш ва реалияларни
лингвомамлакатшунослик фани орқали ўрганиш ҳақида сўз юритилган.
Шунингдек муаллиф реалияларни лингвистик ва ижтимоий-маданий
аспектларда тадқиқ этиш борасида фикр юритган.

Библиографические ссылки

  1. VereshaginЕ.M.,KostomarovV.G Yaziki kultura: Lingvostranovedeniye v pripodavaniye russkogo yazika kak inostrannogo M.,1990.
  2. Volkova S.L. Primeneniye lingvostranovedcheskogo aspekta v obuchenii inostrannomu yaziku // Stanovleniye poznavatelnogo interesa starsheklassnikov sredstvami lingvostranovedeniya. Dis... kand. ped. nauk. SPb., 2009. S. 56-73.
  3. Sherba L.V. Ocherednie problemi yazikovedeniya // Izbrannie raboti po yazikoznaniyu i fonetike. - L.: Nauka, 1958. - T. 1. - S. 3-16.
  4. G.D. Tomaxin “Realii-Amerikanizmi”.-Moskva. Vis.shk., 1988. – 44 b.
  5. A.Madvaliyev.“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”.-Toshkent 2006y.
  6. MACMILLAN English Dictionary.
  7. Lingvostranovedeniye i tekst: Sb. st. / Otv. red. Ye.M.Vereshagin, V.G.Kostomarov. - M.: Rus. yaz., 1987. - 178 s.