MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

USE OF INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • axborot resurslari, kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma’lumotlar ombori, ma’lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori.
  • information resources, computer and telecommunication technologies, multimedia tools, information systems, information systems management, data transmission systems, data warehouse, data warehouse management system, knowledge warehouse.

Как цитировать

Saipova М. (2021). USE OF INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1028

Аннотация

Maqolada, hozirgi kunda ta’lim jarayonida axborot
kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, undagi muammo va ularning
yechimlari haqida so’z boradi. Ta’lim sohasida AKTdan foydalanish orqali ta’lim
sifatini oshirishda foydalaniladigan dasturiy vositalar, ularning turlari va elektron
ta’lim uchun kontentlar yaratishda foydalaniladigan dasturiy vositalar hamda
elektron ta’lim jarayonini tashkil qilish kompyuter dasturlari imkoniyatlari
keltirilgan. 

Библиографические ссылки

  1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Qarori. “Toshkent axborot texnologiyalari universitetining faoliyatini yanada takomillashtirish choratadbirlari to’g’risida”, 2017 y., 15 mart.
  2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.f.diss.С.Pb.1993.
  3. Parpiyev A., Maraximov A., Hamdamov R., Begimqulov U., Bekmuradov M., Tayloqov N. Elektron universitet. Masofaviy ta’lim texnologiyalari. Oliy ta’lim muassasalari uchun / O’zME davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2008. 196 b.
  4. Begimqulov U. Oliy ta’lim muassasalarining yagona axborot makonini tashkil etish va uni rivojlantirish istiqbollari. // “Xalq ta’limi” jurnali. № 4, 2006. 47 b.
  5. И. Ибрагимов. Информационные технологии и средства дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ибрагимов ;
  6. под ред. А. Ковшова. 2е изд., стер. М.: Издательский центр “Академия”, 2007. 336 с.
  7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 21 mart, PQ1730sonli “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida ”gi Qarori.
  8. Abdumanonov A., Aliyev R., Botirov M., Karabayev M. Использование ИКТ в образовательном процессе примушества, проблемы и пути их решения. // Ta`lim texnologiyalar. Ilmiy uslubiy jurnal, № 3(59). Toshkent, 2016. 7984 b.