MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

SEMANTICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS IN ENGLISH

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Soliyeva М., & Xolboyeva, D. (2021). SEMANTICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS IN ENGLISH. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1023

Библиографические ссылки

  1. Pokrovskiy M.M. Izbrannie raboti po yazikoznaniyu. – M.,1959. – B.82.
  2. Grinev- Grinevich S.V. Terminovedeniye. Uchebnoye posobiye. – M.: Akademiya, 2008. – B.102-104.
  3. Reformatskiy A.A. Vvedeniye v yazikovedeniye. – M.,2005. – B. 97