Bozorova, G. «TAVTOLOGY AND PLEONASM: SYNCHRONIC AND DIAXRONIC VIEWS». Конференции, т. 1, вып. 4, февраль 2021 г., doi:10.47100/conferences.v1i4.877.