Bozorova, Gulmira. 2021. «TAVTOLOGY AND PLEONASM: SYNCHRONIC AND DIAXRONIC VIEWS». Конференции 1 (4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.877.