CONTEMPORARY APPROACHES AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON SILK ROAD
Тезисы конференции

PHRASEOLOGICAL ANTHROPONYMS IN GERMAN AND THEIR SEMANTICAL PROPERTIES

Опубликован 2021-02-10

Ключевые слова

  • frazeologizm, idioma, frazeologik antroponimlar, semantik xususiyatlar, metonimiya, metafora.
  • phraseology, idiom, phraseological anthroponyms, semantic features, metonymy, metaphor.

Как цитировать

Eshnazarov, J. . (2021). PHRASEOLOGICAL ANTHROPONYMS IN GERMAN AND THEIR SEMANTICAL PROPERTIES. Конференции, 1(4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.879

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi kundagi nemis tilidagi frazeologik
antroponimlarning o’zbek tiliga tarjima qilish masalalari o’rganilgan. Shuningdek, bu
maqolada frazeologik antroponimlar kelib chiqishiga ko’ra guruhlari ajratib berilgan
va semantik xususiyatlari ochib berilgan.

Библиографические ссылки

  1. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 1998
  2. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1982
  3. Földes K. Antrophonyme als Strukturkomponenten deutscher Phraseologismen.
  4. Nazarov.K Deutsch-usbekisch-russisches Phraseologisches Wörterbuch. Taschkent 1994.
  5. Palm C. Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen. 1995
  6. Imyaminova Sh.S. Nemis tili frazeologiyasi. Toshkent. Mumtoz so’z, 2011