CONTEMPORARY APPROACHES AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON SILK ROAD
Тезисы конференции

PEDAGOGICAL AND AGE FEATURES OFTEACHING UZBEK LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE

Опубликован 2021-02-10

Ключевые слова

  • Teaching language, foreign language, uzbek language, grade, learner's age, language acquistion, integrative approach.
  • til o‘rgatish, xorijiy til, o‘zbek tili, daraja, o‘rganuvchilarning yosh xususiyatlari, til o‘zlashtirish, integrativ yondashuv.

Как цитировать

Ergasheva, G. (2021). PEDAGOGICAL AND AGE FEATURES OFTEACHING UZBEK LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE. Конференции, 1(4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.878

Аннотация

Bugungi kunda til o‘rganish va o‘rgatish har doimgidan ham
dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shiddatli rivojlanish dunyo tillariga ham ta’sirini
o‘tkazmay qolmaydi. Bu jarayon o‘z –o‘zidan ona tilimizni saqlab qolish va
rivojlantirishga katta e’tibor berish zaruratini tug‘dirmoqda. Maqolada o‘zbek tilini
xorijiy va ikkiknchi til sifatida o‘qitishning pedagogik va psixologik xususiyatlari,
yosh xususiyatlari, tasnifi keltirilgan. Bundan tashqari, o‘zbek tilini o‘qitish bo‘yicha
ayrim mulohazalar ilgari surilgan.

Библиографические ссылки

  1. Jalolov J.J. Chet til o‘qitish metodikasi. Toshkent: 0 ‘qituvchi, 2012. — 432b.
  2. Ergasheva G. O’zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o’qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollar. Xorijliklar uchun O’zbek tilini o’rgatuvchi onlayn platforma yaratish asoslari. Toshkent. 2020-yil 20 may.150- 155.
  3. Сакаева Л.Р., Баранова А.Р. Методика обучения иностранным языкам. Казань, 2016.
  4. Миролюбов А.А., История отечественной методики обучения
  5. иностранным языкам. – М.: Ступени, 2002. – С.11.
  6. Eltazarov, J. Oʻzbek tilining germaniyada oʻrganilishi tarixidan.Turklad. Turkiya. 2019.
  7. Xodjayev B. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.-T. Sanostandart. 2017.
  8. https://phonexpert.ru/uz/kultura/obrazovatelnyi-process-ponyatieobrazovatelnogo-processa/