CONTEMPORARY APPROACHES AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON SILK ROAD
Тезисы конференции

TAVTOLOGY AND PLEONASM: SYNCHRONIC AND DIAXRONIC VIEWS

Опубликован 2021-02-10

Ключевые слова

  • ortiqchalik tamoyili; pleonazm; tavtоlogiya; pleonastik birliklar; affiksal pleonazmlar; fonetik ortiqchalik; lingvopragmatika.
  • principle of redundancy, pleonasm; tautology; pleonastic units; affixal pleonasms; phonetic redundancy; linguopragmatics.

Как цитировать

Bozorova, G. (2021). TAVTOLOGY AND PLEONASM: SYNCHRONIC AND DIAXRONIC VIEWS. Конференции, 1(4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.877

Аннотация

Maqolada ortiqchalik tamoyiliga asoslangan ikki yondosh hodisa –
pleonazm va tavtоlogiyaning o`xshash hamda o`ziga xos jihatlari tilshunos
olimlarning ilmiy qarashlari asosida chog`ishtirma xarakterda ochib berishga harakat
qilingan. Takroriylik asosiy mezon qilib olinuvchi bu ikki hodisa tur va jins,
umumiylik va xususiylik jihatidan farqlanishi to`g`risida xulosalar berilgan.
Tasniflar bilan bir qatorda, o`zbek tilida mavjud pleonastik birliklar ro`yxati ham
mazkur maqoladan o`rin olgan. Har bir so`zning semalariga izoh berilar ekan,
pleonastik birliklarda mazmuniy qavatlanish mavjudligi yaqqol ko`zga tashlanadi. Bu
esa pleonazm hodisasining tub mohiyatini ochib berish uchun xizmat qiladi.

Библиографические ссылки

  1. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т.: ЎзМЭ, 2002.
  2. Кокенева З., Бердалиева Т., Чумбалова Г. Плеоназм в медицинской лексике // Вестник КазНМУ, №3(2)-2014.
  3. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. -Тошкент: Фан, 1988.
  4. Yusubova R.N. Hozirgi o`zbek poeziyasida lisoniy tejamlilik va ortiqchalik (A.Oripov lirikasi misolida). F.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. T.-2011.
  5. O`zbek tilining izohli lug`ati. //A.Madvaliyev tahriri ostida. T., 2006-2008
  6. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
  7. http://uz.wikipedia.org. wikilug`at