CONTEMPORARY APPROACHES AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON SILK ROAD
Тезисы конференции

"STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CIRCUMSTANCES OF THE ACTION" STRUCTURE OF CIRCUMSTANCES IN PASHTO

Опубликован 2021-02-10

Ключевые слова

 • структура, обстоятельство образа действия, простые сложные, суффиксальные, префиксальные.
 • structure, circumstance of the course of action, simple complex, suffix, prefix.

Как цитировать

Zamaleeva, E. (2021). "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CIRCUMSTANCES OF THE ACTION" STRUCTURE OF CIRCUMSTANCES IN PASHTO. Конференции, 1(4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.874

Аннотация

Статья посвящена структурному анализу обстоятельства
образа действия в языке пашто, а также исследованию типов обстоятельств
образа действия, выраженные наречиями такими как: простые, сложные,
суффиксальные и префиксальные в последних предыдущих типах отмечается
каким способом образуются данные обстоятельства образа действия.
По функциональным особенностям наречий стоит отметить, что наречие
всегда выполняет функцию обстоятельства в предложении. Например,
обстоятельства времени, места, степени, или образа действия.
В адвербиализационной характеристике наречий языка пашто, можно
отметить, что в данном пункте рассматривается процесс перехода наречий в
другие части речи.
В языке пашто обстоятельство делится на простые, сложные,
суффиксальные и префиксальные группы.

Библиографические ссылки

 1. Adzhimambetova G.SH. Leksiko semanticheskaya klassifikaciya narechij v krymsko-tatarskom yazyke // Voprosy duhovnoj kul'tury –Filologicheskie nauki- 2011.-65-68
 2. Boyle A.D Descriptive Grammar of Pashto and its Dialects- USA,2014. P.500
 3. Glushchenko O.A Narechiya obraza dejstviya v klassifikacionnom i sopostavitel'nom aspektah Dis. na soisk. uch.step. kand.filol.nauk.- PetropavlovskKamchatskij.,2006.-S.226
 4. Gulidova E.N. Grammatika russkih narechij: lingvodidakticheskij aspekt (na materiale raboty vo frankoyazychnoj auditorii).Dis. na soisk. uch.step. kand.ped.nauk.-M.,2016.-S.277
 5. Gryunberg A.L. Ocherk grammatika afganskogo yazyka (pashto) –Leningrad, 1987.- S.237 S.196
 6. Ivshinoj T.P. Ritoricheskij potencial narechiya v publicisticheskom tekste // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina.- 2010.-№ 5 S.1-
 7. Lebedev K.A. Grammatika yazyka pushtu ‒ M., 1970- S. 360, S. 292
 8. Monraev M.U. «Narechiya v sovremennom kalmyckom yazykeKalmyckaya ASSR: Elista, 1980- S.137 INTERNATIONAL CONFERENCE:"Creative potential of a multilingual person: about the influence of the multilingual factor on the process of learning a foreign language" Published by Research Support Center
 9. Rishtin S. Grammatika yazyka pashto, رښتین پښتوګرامرپوهاندصديقاهلل 491.str ژباړنسیدمحیالدين هاشمي يونیورسټیبکايجنسي۱۱۹۴م هش۱۳۷۲
 10. D.S. Saiidyrakhimova, D.M. Zhakypova, Adverb and its interpretation in tajik linguistics Narechie i ego tolkovanie v tadzhikskom yazykoznanii //International Scientific Journal Theoretical and Applied Science.USA. 2018-№ 05 (61) .S.53-55
 11. D.S. Saiidyrakhimova, D.M. Zhakypova, Adverb and its interpretation in tajik linguistics Narechie i ego tolkovanie v tadzhikskom yazykoznanii //International Scientific Journal Theoretical and Applied Science.USA. 2018-№ 05 (61) .S.53-55
 12. Penzl N, Sloan I. «A Grammar of Pashto: A Descriptive Study of the Dialect of Kandahar, Afghanistan»- Ishi Press, USA, 2009 P.210
 13. Arends A. Kratkij sintaksis sovremennogo persidskogo literaturnogo yazyka. – M-L.: Iz-vo ANSSSR, 1941.
 14. Ahmanova O, G.B.Mikaelyan. Sovremennye sintaksicheskie teorii. –M.: Izd-vo MGU, 1963. – 155 b.
 15. Ahmanova O.S. K voprosu ob otlichii slozhnyh slov ot frazeologicheskih edinic (na materiale anglijskogo i shvedskogo yazykov) // Trudy instituta yazykoznaniya AN SSSR, T. IV. – M.: Izd. Akademii Nauk SSSR, 1954. –B. 53-73.